پنجشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۱

Push the Limits
Basic instincts , social life.
Paradoxes side by side

Dont submit to stupid rules
Be yourself and not a fool.
Dont accept average habites
Open your haert and push the limits.

Open your heart
And push the limitsغرايز ابتدايي ، زندگي اجتمايي
ضد و نقيض هايي در كنار هم

از قوانين احمقانه پيروي نكن
خودت باش نه يه احمق
عادات متداول را نپذير
قلبت را بگشا و محدوديتها را از خود بران

قلبت را بگشا
و محدوديتها را از خود بران


Push the Limits از آلبوم آخر "انيگما"

هیچ نظری موجود نیست: