دوشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۹

خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن


باده خور ، غم مخور و پند مقلد منیوش
Dang Show - Shiraz 40 year old
 Whatever Might Be