پنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۹

سلام گودو

مدتها بود که آدرس اینجا را به کسی نداده بودم .
تو بهانه ایی بودی برای مرور گذشته .
امشب یا از من منزجر خواهی شد یا منعشق.

دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

روزهای نوستال بهاری

خوب بو بکش . بذار صورتت حسـش کنه . عینک آفتابیت رو بردار ، بذار چشمات نورش رو ببینه . صدای پخش ات رو بلند کن .
میتونی حضورش رو حس کنی ؟ هوای این روزها رو میگم .
دربند ، فشم ، دیپلمات ، شوکا ، کافه کوبا ، دشت بهشت ، سوهانک ، نیاوران ، شهرکتاب ، ترنج ، پستو ، هات شاکلت ،باغ فردوس ، باشگاه ، سینما فرهنگ ، تندیس ، پایتخت ، اسکان ، کافه عکس ، مان هنر ...

حس این روزها را نمیشود با کسی شریک شد . ثبت میشود برای بودنشان در آینده . نمیدانم چرا این هوا مرا پرت میکند به روزهای خوش و آبدار . از تابستان بیزارم .

بقیه خاطرات روزهای خوب بابلسر است . وقتی که کمی بچه بودم .

دو شنبه خنک ، یازدهم مرداد هشتاد و نه 
یه روز نوستال بهاری