پنجشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۳

اولین سالگرد جاودانگی

بهترینم ،

حضورت ابدی و عشقت لامتناهی باد . یک سالگی جاودانگی مان مبارک . نفس کشیدن در کنار تو خود خود زندگی است.هوایت را ازمن دریغ مکن.


پنج شنبه 
دوازدهم تیرماه 93