شنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۹

به کسی چه ، من یکی آزادم

خنده هایت مال دیگران؛
غمت به جانم ، بغض های میان کِـرکـِر خنده ات مال من.